Board of Directors

Executive Directors

  • Mr. Lin Dailian (Chairman)
  • Mr. Wang Guozhen
  • Mr. Duan Chuanhong
  • Ms. Lin Xiaoshan

Independent Non-executive Directors

  • Mr. Li Huiwu
  • Mr. Yang Weidong
  • Mr. Chak Chi Shing